How do you say propose in Afrikaans

Translation of "Afrikaans" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
In 1956 Hübner a obținut un post permanent de lector de limba neerlandeză și de limba Afrikaans și a predat până la pensionare, în anul 1976, la Universitatea din Hamburg.
In 1956, Hübner got a permanent position as a lecturer for the Dutch language and Afrikaans and taught at Hamburg University until his retirement in 1976.
Limba dominantă a provinciei este Afrikaans (55.3%), urmată de Xhosa (23.7%), engleză (19.3%, mai ales în jurul capitalei Cape Town) și altele (<2%).
The dominant language of the province was Afrikaans (55.3%), followed by Xhosa (23.7%), English (19.3%, mostly in the Cape Town area) and others (<2%).
Limba maternă a lui Theron este Afrikaans, iar ce-a de-a doua limbă vorbită este engleza.
Is your mother tongue Afrikaans, her second language is English.
Insula seals (în Afrikaans Seal Island) este o insulă în Golful Table, la 6.9 km vest de coasta maritimă a orașului Bloubergstrand, Cape Town, Africa de Sud.
Robben Island (Afrikaans: Seal Island) is an island in Table Bay in the Atlantic about twelve kilometers from the South African coastal city of Cape Town and 6.9 km from the nearest mainland section at Bloubergstrand.
El poate face aperitiv francez și un curs de principalele Afrikaans. Pasã.
Our chef will make a French starter and a main course just like from that Ivory Coast.
Limba lui natală, Afrikaans, e încă limba lui zilnică.
De ce nu tradițional Afrikaans? - Sorry?
Din cauza asta copiii din Soweto care refuză să fie învățați în limba Afrikaans renunță la ideea că before putea scăpa vreodată.
The children in Soweto who refuse to move in Afrikaans taught are in the process of shedding chains that no one can ever put on them again.
Au refuzat să studieze limba Afrikaans, au refuzat să fie pregătiți doar ca sclavi ai sistemului.
They refuse Afrikaans to learn and be trained to be slaves of the system.
Ea este considerată a fi una dintre dintre cele mai de succes autoare germane de cărți pentru copii și tineret, dar a scris și cărți pentru adulți și a tradus opere literare din ebraică, engleză, olandeză și Afrikaans în limba germană.
She is considered one of the most successful German authors of books for children and young people, but also wrote books for adults and translated other authors from Hebrew, English, Dutch and the Afrikaans ins German.
Atunci când o persoană Afrikaans vrea să-ți spun ceva nu o repeta în cap până când se aude politicos.
When a Afrikaans person If you want to tell you something, then she doesn't train her to make it sound polite.
Vă veţi aminti că în 1976, pe 16 iunie, studenţii din Africa de Sud au boicotat limba Afrikaans ca mediul opresorului, ca, ştiţi, li se spunea că trebuie să facă totul în Afrikaans - biology, matematică - şi cum rămâne cu limbile noastre?
As is well known, on June 16, 1976, the students of South Africa boycotted the language Afrikaans as the language of the oppressors, because in a sense they were prescribed that they should speak everything in Afrikaans to would have studied - Biology, mathematics - but what about our languages?

further results

Din păcate, fiind crescut în tradiții Afrikaans... Aveam 18 ani când politica apartheidă luă sfârșit.
I'm in of the Boer culture grew up and was unfortunately 18 years old at the end of apartheid.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 17. Exact: 16. Elapsed time: 33 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.